Начало / Проекти
Актуално
04.11.2021г.
Проекти

      Проект на МОН BG05M20P001-2.015-0001  "Ученически практики-2"

         Обща информация за проекта

"Ученически практики - 2" поставя ученици в реална работна среда.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“. 

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца. 

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

• Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда. 

Карта за участие

Заявление за участие и декларация за информирано съгласие


Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“                                                                                                                                                                                                 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНОСИМО ТЕХНИЧЕСКО УСТРОЙСТВО ПО ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ - 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" - 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ТВОЯТ ЧАС - 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНСТРУКЦИЯ по проект ТВОЯТ ЧАС - фаза 1

ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за информирано съгласия по проект ТВОЯТ ЧАС - фаза 1

АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "ТВОЯТ ЧАС"

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА по проект ТВОЯТ ЧАС

УЧЕБНИ ПРОЕКТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНИ ПРОЕКТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ТВОЯТ ЧАС - 09.12.2016

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕРАЗЪМ +

Проект BG05M2OP001-2.006 "Ученически практики - фаза1"