2. Математика

XI а клас ТЕМА: Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия. Упражнение -16.03.2020 г.

VIII а клас ТЕМА: Квадратно уравнение.Упражнение

IX б клас -ТЕМА: Подобни триъгълници. Пропорционални отсечки. Упражнение

Х б клас -ТЕМА: Ирационални уравнения

Х б клас -НВО -ТЕМА: ТЕСТ: Подобни триъгълници

VIII б клас - ТЕМА: Формула за корените на квадратно уравнение. Упражнение

IX б клас - ТЕМА: Отношение на лицата на подобните триъгълници Упражнение

VIII  а клас - ТЕМА: Тест "МЕХАНИКА"

Х а клас - ТЕМА: Ирационални изрази. Ирационални уравнения“  Упражнение 

VIII б клас: ТЕМА: Непълно квадратно уравнение. Упражнение

IX клас -Тема: Обединение и сечение на числови интервали

VIII клас Тема: Рационални дроби. Дефиниционно множество

XI клас Тема: Обобщен ъгъл

Х клас Тема: Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема-основни задачи

X клас Тема: Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи на триъгълник

XII клас Тема: Квадратни уравнения

IX клас Тема: Обединение и сечение на числови интервали

IX клас Тема: Неравенство от вида |ах + b|> c

VIII  клас Тема: Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на рационални дроби и Тема: Привеждане на рационални дроби към общ знаменател

IX клас Тема: Система линейни неравентства с едно неизвестно

Х клас Тема 1: Формули за лице на триъгълник и Тема 2 : Упражнение върху формули за лице на триъгълник

XI клас Тема: Тригонометрични функции на обобщен ъгъл

XII клас Тема: Формули на Виет. Параметрични уравнение

XI a клас Тема: Тригонометрични функции на сбор и разлика - събирателни формули

Х а клас Тема: Взаимно положение на две прави и ъгъл между тях

Х клас Тема: Прави и равнини в пространството

VIII б клас Тема: Събиране и изваждане на рационални дроби

Х б клас Тема 1: Взаимно положение на две прави и ъгъл между тях и Тема 2: Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина

IX а клас Тема: Двойно неравенство. Неравенство от вида |ах + b| < c, a  0 

XII а клас Тема 1: Подготовка за класна работа върху темата "Числа, уравнения и неравенства" и Тема 2: Класна работа № 2 по математика

Урок по математика VIII клас Тема 1:Събиране и изваждане на рационални дроби и Тема 2: Умножение, деление и степенуване на рационални дроби 

Урок по математика IX б клас Тема: Двойно неравенство. Неравенство от вида |ах + b| < c, a  0 

Урок по математика Х а клас и Х б клас Тема: Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина

Урок по математика Х а клас Тема: Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина

Урок по математика XI а клас Тема: Тригонометрични функции на удвоен ъгъл и на половинка ъгъл 

Урок по математика VIII б клас Тема: Умножение, деление и степенуване на рационални дроби

Урок по математика Х б клас Тема: Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини.

Урок по математика VIII  а клас Тема: Външновписани окръжности

Урок по математика VIII б клас Тема: Забележителни точки в триъгълник. Упражнение

Урок по математика IX а клас Тема: Теорема на Питагор. Упражнение

Урок по математика Х а клас Тема: Сфера и кълбо

Урок по математика VIII б клас Тема: Четириъгълник, вписан в окръжност. Упражнение

Урок по математика IX б клас Тема: Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник

Урос по математика XI а клас Тема: Зависимости в триъгълник