9. Физика и астрономия

Урок по физика и астрономия за X а клас Тема: Електромагнитни вълни. Упражнение

Урок по физика и астрономия за Х а клас Тема: Разпространение на светлината

IX клас Тема: Сили и енергия при хармонично трептене

Х клас Тема: Топлинно излъчване

VIII клас Тема: Закон за запазване на енергията

IX a и IX б клас Тема: Прости трептящи системи

Х б клас Тема: Фотоелектричен ефект

Х а клас: Тема: Луминисценция

VIII клас Тема:Налягане и закон на Паскал

X б клас Тема: Фотони. Обяснения на фотоефекта

VIII б клас Тема: Хидростатично налягане

Урок по физика и астржнжмша зо IX a и IX б клас Тема: Незатихващи и затихващи трептения

Урок по физика и астрономия за Х б клас Тема:топлинно излъчване и фотоефект. Решаване на задачи

Урок по физика и астрономия VIII б клас Тема: Измерване на налягането

Урок по физика и астрономия VIII б клас Тема: Топене и втвърдяване

Урок по физика и астрономия Х б клас Тема: Видове радиоактивност

Урок по физика и астрономия VIII  а клас Тема: Топлинен баланс. Решаване на задачи

Урок по физика и астрономия VIII б клас Тема: Определяне на специфичната топлина на топене на леда

Урок по физика и астрономия IX а клас Тема: Видове механични вълни