17. Професионална подготовка XII клас и ДКИ

Подготовка за ДКИ за XII клас

XII клас -Задание подготовка ДКИ

XI клас Топлинни източници Тема: Арматура за котлите

XI клас Работен лист по Топлинни източници Тема: Арматура за котлите

XI клас Неразглобяеми съеднинениял Нитови съединения

Работен лист VIII клас Бизнес комуникации Тема:Основни комуникационни канали (официални и неофициални)

Работен лист VIII б клас Техническа механика Тема: Нитови съединения

Урок по Икономика за Х а клас Тема: Лаборатория за Държавата и пазарната икономика

Урок по Техническа механика Х клас Тема: Съпротивителен момент при огъване на прави греди

Урок по Подемно транспортна техника XII а клас Тема: Експлоатация и безопасна работа на подемно транспортните машини с циклично действие

Урок по Здравословни и безопасни условия на труд IX клас Тема: Трудови правоотношенияУрок по Материалознание VIII а клас Тема: Топло и хидроизолационни материали

Урок по Икономика Х б клас Тема: Лаборатория за Държавата и пазарната икономика

XI клас - Топлинни източници Тема:Газовъздушна система

Урок по Бизнес комуникации VIII а клас Тема: Основни граматични, правописни и пунктуационни правила в българския език, които трябва да се спазват при писмените комуникации 

Работен лист по Бизнес комуникации VIII а клас Тема 1: Основни правила от граматиката в българския език, които трябва да се спазват при писмените комуникации и Тема 2: Стил, форма и съдържание на документите

XII клас ДКИ Тема: Проектиране на отоплителната инсталация с принудителна циркулация

Учебна практика XII а клас Тема: Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана при монтаж, експлоатация и ремонт на съоръжения от промишлени хладилни инсталации. Правила за безопасна работа с амоняк.

Урок по Икономика Х б клас Тема: Избор на предмет на дейност, правна форма, местоположение и големина на предприятието

Урок по материалознание VIII клас Тема: Смазочни материали - масла и греси

Урок по Здравословни и безопасни условия на труд IX клас Тема: Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията. Пожарна и аварийна безопасност

 

Учебна практика Електрически измервания Тема:Определяне на мястото на повредата в електрическите линии

Урок на тема: Топлинен баланс на котела: компоненти, уравнения

Урок по Техническа механика за VIII клас Тема: Запоени съединения

Урок по Бизнес комуникации VIII клас Тема1: Създаване на документи-съставяне, оформянне и проверка на отпечатваното и Тема 2: Регистрация на документите

ДКИ  XII клас Тема: Диаграма за състоянието на влажен въздух

Учебна практика по специалността XII а клас Тема: Монтаж на основни и спомагателни съоръжения и елементи от хладилната инсталация (компресор)

Урок по икономика за X клас Тема: Инвестиране и финансиране на предприятието

Урок по материалознание за VIII а клас Тема: Керамични материали. Металокерамични инструментални материали.Миещи материали

Урок по Здравословни и безопасни условия на труд за IX клас Тема: Пожарна и аварийна безопасност. Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия

 

Урок по Техническа механика VIII клас Тема: Резбови съединения

Урок по Топлинни източници за XI а клас Тема: Слънчева енергия

Урок по Производствена практика за Х клас Тема: Изсичане на метали - техника

Урок по Производствена практика за XI клас Тема: Вентилационни инсталации

Урок по Учебна практика за XII a клас Тема: Монтаж на основни и спомагателни съоръжения и елементи от хладилната инсталация

Урок по учебна практика Електромонтажна VIII клас Тема: Измерване на електрическо съпротивление с омметри

Урок по Учебна практика Електромонтажна VIII клас Тема: Подготовка на печатна платка за електрически монтаж

Урок по Икономика за Х б клас Тема: Управление на предприятието

Урок по материалознание за VIII а клас Тема: Специфични метални материали, използвани в специалността. Видове и приложение

Урок по Здравословни и безопасни условия на труд за IX  клас Тема: Долекарска помощ. Разпознаване признаците на живота и смъртта. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане

Урок по Учебна практика шлосерство за VIII клас Тема: Изработване на монтажна скоба за тръба

Урок по Учебна практика шлосерство за VIII клас Работен лист за Тема: Изработване на монтажна скоба за тръба

Урок по Учебна практика електрически измервания за Х а клас Тема: Определяне на мястото на повредата в електрическите линии с мегаомметър

Урок по Учебна практика по електрически измервания РПП за Х а клас Тема: Електрически измервателни апарати за непосредствена оценка

Урок по Топлинни източници за XI а клас Тема: Слънчева енергия. Слънцето - неизчерпаем източник на енергия

Урок по Техническа механика за VIII клас Тема: Шпонкови съединения

Работен лист за урок по Техническа механика за VIII клас Тема: Шпонкови съединения

Урок по Бизнес комуникации за VIII клас Тема: Доклад. Докладна записка

Урок по Производствена практика за Х б клас Тема: Рязане на метал – техника, инструменти и машини. Рязане с ръчна ножица и с ножовка. Рязане с ножовка на листов, материал и профили с кръгло и квадратно сечение. Рязане на тръби с ножовка и с тръборез. Особени случаи на рязане.

Урок по Производствена практика за XI а клас Тема: Вентилационни инсталации. Въвеждане в експлоатация на вентилационни системи

Урок по Учебна практика Общометална РПП за IX а клас Тема: Ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди

Урок по Произвоствена практика за Х а клас Тема: Кинематика на процеса рязане

Урок по Икономика за Х б клас Тема:Планиране и организиране дейността на предприятието

Урок по Материалознание за VIII а клас Тема: Специфични метални и неметални материали, използвани в специалността. Видове и приложение

Урок по Учебна практика шлосерство за VIII а клас Тема: Процес на рязане и стружкообразуване

Урок по Здравословни и безопасни условия на труд за IX a и IX б клас Тема: Видове травми-рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури

Урок по Учебна практика електротехника VIII клас Тема: Електрически монтаж на електронна схема върху платка

Урок по Учебна практика по електротехника РПП за X б клас Тема: Измерване на изолационно съпротивление с мегаомметър (мегер)

Урок по Учебна практика по електротехника РПП за Х б клас Тема: Калибриране на амперметър и волтметър

Урок по Учебна практика Общометална РПП за IX а клас и IX б клас Тема: Наслойка при рязане на металите

Урок по Производствена практика Х а клас Тема: Режещи инстрменти

Урок по Икономокиа за X б клас Тема: Инвестиране и финансиране на предприятието

Урок по Материалознание за VIII а клас Тема: Специфични материали, използвани в специалността. Видове и приложение

Урок по Здравословни и безопасни условия на труд за IX a и IX б клас Тема: Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слъвчев и топлинен удар, поражения от електрически ток

Урок по Учебна практика Шлосерство за VIII а клас Тема: Методи за обработване на метали

Урок по Производствена практика за XI a клас Тема: Климатични инсталации

Урок по Производствена практика за Х б клас Тема:Пробиване на отвори – техника, инструменти и машини. Елементи на свредлото и заточване. Закрепване на детайла и на свредлото. Ръчни и електрически пробивни машини. Особени случаи при пробиване.  

Урок по Бизнес комуникации за VIII б клас Тема: Служебна бележка

Урок по Бизнес комуникации за VIII б клас Тема: Пълномощно

Урок по Производствена практика за Х б клас Тема: Пробиване, ферзенковане, зенкероване и райбероване

Урок по Топлинни източници за XI а клас Тема: Вторични източници на топлина

Урок по Техническа механика за VIII клас Тема: Лагер (механизъм)

Урок по Бизнес комуникации за VIII клас Тема: Нетикет

Урок по Предприемачество за VIII клас Тема: SWOT Анализ

Урок по Топлинни източници за XI клас Тема: Алтернативни източници за топлина спестяващи експлоатационните разходи

Урок по Техническа механика за VIII клас Тема: Нитови съединения

Урок по Производствена практика за Х б клас Тема: Челни заварени съединения

Урок по Производствена практика за XI а клас Тема: Типове климатизатори

Урок по Учебна практика Общометална РПП за IX а и IX б клас Тема: Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл-ос

Урок по Производствена практика за Х а клас Тема: Тест - Методи за обработване чрез рязане

Урок по Икономика за Х б клас Тема 1: Тест по икономика и Тема 2: Управление на предприятие

Урок по Материалознание за VIII а клас Тема: Видове структури в металите и сплавите им

Урок по Здравословни и безопасни условия на труд за IX а и IX б клас Тема: Инструкции за безопасна работа за различни видове дейности

Урок по Учебна практика Шлосерство за VIII а клас: Особености на инструментите за обработване на неметални материали