Прием на ученици

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЪГЛАСНО    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА

Заповед № РД-06-146/01.04.2020 г. за утвърден прием в VIII клас по профили и професии за учебната 2020/2021 година

 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV клас, VII клас и Х клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности 

Прием след завършен VII клас

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 - 2021 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ЗАПИСВАНЕ на ученици  в VIII клас за учебната 2020/2021г.

/дневна форма на обучение/ в  Професионална техническа гимназия  – гр. БУРГАС

 • I ЕТАП :  от 13 до 16  юли 2020г. включително /от 8.00 до 16.30ч./
               
 • II ЕТАП : от 20 до 22 юли 2020г. включително /от 8.00 до 16.30ч./ 
                 
 • III ЕТАП : от 29 до 30 юли 2020г. включително  /от 8.00 до 16.30ч./
 • IV ЕТАП : от 04 август до 10 септември 2020г. включително    /от 8.00 до 16.30ч./

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ОСМИ КЛАС

 1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
 2. Медицинско свидетелство – оригинал;
 3. Заявление за записване в осми клас /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
 4. Декларация от родител за обработка на лични данни– /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
 5. Информационна бланка / бланка на гимназията – получава се от комисията/.
 6. Заявление за избор на спортни дейности - /бланка на гимназията/.